Սարքի շահագործման երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է։

Գնորդը երաշխիքային վերանորոգման իրավունք ունի ամբողջությամբ լրացված երշխիքային կտրոնի առկայության դեպքում` կտրոնի և կտրվող անդորրագրերի վրա առևտրային կազմակերպության կնիքով և սույն երաշխիքի պայմանների ընդունումը հավաստող Գնորդի ստորագրությամբ: Երաշխիքային կտրոնում վաճառքի ամսաթվի բացակայության դեպքում պարտադիր է ՀԴՄ կտրոնի կամ հարկային հաշվի առկայությունը: Նշված պայմանների չկատարման դեպքում երաշխիքային վերանորոգման ծառայությունները չեն մատուցվում:

Գնորդը զրկվում է երաշխիքային վերանորոգման իրավունքից հետևյալ դեպքերում:

   Եթե երաշխիքային կտրոնում առկա են ուղղումներ, ոչ ընթեռնելի գրառումներ: Եթե ապրանքի վրա գործարանային պիտակը բացակայում է կամ վնասված է, սերիական համարը ոչ ընթեռնելի է կամ փոփոխված.

Եթե ապրանքի անսարքությունները առաջացել են փոխադրման կամ շահագործման ընթացքում հասցված մեխանիկական վնասվածքների, ոչ պատշաճ պահպանման, տեխնիկական սպասարկում չանցկացնելու հետևանքով:

Եթե խիստ աղտոտված է սարքի ներքին և արտաքին մակերեսը, պատված է աղտոտող ֆրակցիաներով, մաքրման ընթացքում կամ աշխատանքային միջավայրում առաջացած ժանգով, կալցիումի (աղի) նստվածքով (վարդակներ, ճնշումային խողովակներ, ֆիլտրող տարրեր, երկարացման խողովակներ, ճկուն խողովակներ, պտուտակային խցաններ, հարդուկներ, տուրբիններ, պոմպեր, փականներ, տեխնոլոգիական անցքեր և այլն): Տվյալ պարագայում, հնարավորության դեպքում, մաքրումը կարող է իրականացվել սպառողի հաշվին:

Շահագործման կանոնների խախտում (այդ թվում՝ գերտաքացում, գերծանրաբեռնվածություն, նշանակությանն անհամապատասխան սարքի շահագործում , սարքի շահագործում առանց ֆիլտրի պարկի՝ այն դեպքերում, երբ դրա կիրառումը պարտադիր է կամ առաջարկվում է արտադրողի կողմից, սարքի շահագործում առանց ֆիլտրող տարրերի՝ որոնց կիրառումը կառուցվածքով նախատեսված է, սարքի շահագործում թերի պարագաներով կամ այնպիսի պարագաներով և լրացուցիչ նյութերով, որոնք տվյալ սարքի համար նախատեսված չեն, ինչպես նաև տվյալ տեսակի սարքի համար չնախատեսված լվացող միջոցների օգտագործում):

Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից սարքի վերանորոգում (չորակավորված սպասարկման կենտրոններում) կամ սարքի կառուցվածքի փոփոխում:

Սարքի շահագործման շարունակելիություն՝ որևէ անսարքության ի հայտ գալուց հետո։

Եթե անսարքությունները առաջացել են շահագործման այնպիսի պայմաններում, ինչպիսիք են ձյունը, անձրևը, բարձր խոնավությունը, ագրեսիվ միջավայրը, ցածր կամ բարձր անթույլատրելի ջերմաստիճանը։

Էլեկտրաէներգիայի կամ ջրամատակարարման համակարգերին սարքի կառուցվածքով պահանջված պարամետրերին անհամապատասխան պարամետրերով միանալու դեպքում (լարում, հզորություն, միացման կետում անբավարար կոնտակտ, անբավարար ճնշում կամ ջրի քանակ, մեխանիկական և քիմիական խառնուրդների բարձր պարունակություն, ջրի զտիչի բացակայություն կամ թերություն).

Սարքում կողմնակի առարկաների, հեղուկների, նյութերի առկայություն։

Եթե անսարքությունները առաջացել են շահագործման կանոններով նախատեսված տեխնիկական սպասարկման հետաձգման հետևանքով (յուղի փոխում, պտուտակային միացումների ձգում, ֆիլտրող տարրերի մաքրում կամ փոխարինում, մարտկոցի սպասարկում, ֆիլտրի պարկերի, խոզանակների, գոտիների փոխարինում և այլն)։

 Եթե տեղի է ունեցել ոչ պատշաճ նյութերի օգտագործում (ոչ պատշաճ որակի, ինչպես նաև տվյալ տեսակի սարքի ստանդարտին անհամապատասխան ֆիզիկական և քիմիական ցուցանիշներով վառելիքի և քսայուղերի օգտագործում).

Kärcher-ի արտադրանքից բացի այլ արտադրանքի քիմիական միջոցների օգտագործում։

Սարքի մասերի նորմալ մաշվածություն՝ շահագործման և շփման, ճնշման, ճկման, ձգման, աշխատանքային նյութի կամ արտաքին միջավայրի ազդեցության հետևանքով, որն անմիջականորեն կապված է սարքի գործողության սկզբունքի հետ (վարդակներ, ճնշումային խողովակներ, ֆիլտրող տարրեր, երկարացման խողովակներ, ճկուն խողովակներ, պտուտակային խցաններ, ածուխային խոզանակներ, ամրակներ, կնիքներ, փականներ, մանժետներ, ռետինե արտադրանքներ, և այլ արագամաշ մասեր և հանգույցներ): Արտադրական թերությունների բացակայության դեպքում սարքի մասերի հավասարաչափ և բնական մաշվածությունը իրավունք չի տալիս դրանք փոխարինել երաշխիքով։

 Սարքի վնասվածք՝ բնական աղետի, հրդեհի և այլնի հետևանքով։

Մոնտաժման, տեղադրման, գործարկման կարգավորման, մաքրման, պլանային տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները, ինչպես նաև պրոֆիլակտիկ աշխատանքները չեն ներառվում երաշխիքային պարտավորությունների մեջ, և տրամադրվում են վճարովի հիմունքով, եթե դա նախատեսված չէ առանձին համաձայնությամբ։

Վաճառողը չի փոխհատուցում սարքի անսարքության ընթացքում Գնորդի կրած ծախսերը՝ ներառյալ հեռախոսազանգերը, այլ սարքի վարձակալությունը, փոխադրումը և բաց թողնված օգուտը։